نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

قانون اصلاح ماده 134 مالياتها

بخشنامه ۵۵۷۳۱/۲۱۰ مورخ ۸۸/۶/۷ (قانون اصلاح ماده ۱۳۴ اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۱۳۸۰)

به پيوست تصوير ماده واحده قانون اصلاح ماده 134 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1380 که در تاريخ 27/3/88 توسط مجلس شوراي اسلامي تصويب ودر تاريخ 8/4/88 به تأييد شوراي محترم نگهبان…