نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

قابل قبول هزینه از نظر مالیاتی جهت پرداخت کننده سود موضوع ماده ۱۳۸ مکرر ق م م