حسابان وب

مرور برچسب

قابل قبول مالیاتی نبودن هزینه های مرتبط با سرمایه گذاری در سهام

بخشنامه ۲۱۰/۱۴۰۰/۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۳/۹(پذیرش هزینه های مرتبط با سرمایه گذاری در سهام )

موضوع: پذیرش هزینه های مرتبط با سرمایه گذاری در سهام - دادنامه های شماره 1636 و شماره 1636/2 مورخ 1399/11/7 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال قسمت اخیر بند 1 بخشنامه شماره…

دادنامه شماره ۱۶۳۶ مورخ ۹۹/۱۱/۷ (ابطال قابل قبول مالیاتی نبودن هزینه های مرتبط با سرمایه گذاری در سهام)

توضیح سایت تازه های حسابداری: این دادنامه با توضیحاتی توسط سازمان امورمالیاتی ابلاغ شد.لطفا اینجا کلیک کنید. بموجب رای دیوان عدالت اداری ،  فرازی از بخشنامه ۲۰۰/۹۷/۱۷۷ سازمان…