حسابان وب

مرور برچسب

فهرست اقلام دفاعي

بخشنامه۱۳۷۳۴۸م ۸۷/۱۲/۲۸(تصویبنامه بند۱۷ماده ۱۲قانون مالیات برارزش افزوده)

تصویر تصویب نامه شماره 235371 /ت 41958 هیئت محترم وزیران در خصوص فهرست موضوع بند 17 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده جهت اطلاع و اقدام از اولین دوره پس از ابلاغ ( دوره فروردین…