مرور برچسب

فضاهای آموزشی و پرورشی به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی

بخشنامه ۲۱۰/۹۹/۸۶ مورخ ۹۹/۱۱/۱۵(آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده (۶۳) قانون برنامه پنجساله موضوع هزینه های قابل قبول…

پیرو تصویب نامه ۱۲۱۳۴۷/ت ۵۵۵۲۰ ه مورخ ۹۹/۱۰/۲۳ هیات وزیران  آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده (۶۳) قانون برنامه پنجساله موضوع هزینه های قابل قبول مالیاتی مرتبط باساخت اماکن…

تصویب نامه ۱۲۱۳۴۷/ت ۵۵۵۲۰ ه مورخ ۹۹/۱۰/۲۳(احداث و تکمیل فضاهای آموزشی و پرورشی به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی)

توضیح سایت تازه های حسابداری: بخشنامه مرتبط به شماره  210/99/86 مورخ 99/11/15 سازمان امورمالیاتی در خصوص ابلاغ آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده (۶۳) قانون برنامه پنجساله را…