نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

فزایش حقوق و عیدی سال ۹۹ کارمندان

تصویب نامه ۱۳۲۷۷۷/ت۵۸۴۲۷ ه مورخ ۹۹/۱۱/۱۸ (میزان پاداش پایان سال ۱۳۹۹ (عیدی) کارکنان دولت)

پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) به کارکنان خرید خدمت، قراردادی و موقت به نسبت خدمات تمام وقت آنان در سال ۱۳۹۹ بوده و در هر حال میزان عیدی این گونه افراد از ۵۰ درصد رقم مذکور کمتر…