حسابان وب

مرور برچسب

فروش خودرو خارجي

تصويبنامه۱۶۳۴۷۲/ت۴۳۸۸۶ک مورخ۸۹/۷/۲۲(آيين‎نامه اجرايي فصل نهم قانون ماليات برارزش افزوده)

وزيران عضـو کميسيون اقتصاد در جلسه مـورخ 11/2/1389 بنا به پيشـنهاد مشترک وزارتخانه‎هاي امور اقتصادي و دارايي و کشور و به استناد ماده (49) قانون ماليات بر ارزش افزوده ـ مصوب1387ـ و…