نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

فرم گواهي پرداخت ماليات بر درآمد مشاغل وسايط نقليه عمومي

بخشنامه ۹۲۳۸/۲۲۰/دمورخ ۹۰/۳/۲۹(ابلاغ فرم گواهي پرداخت ماليات بر درآمد مشاغل وسايط نقليه عمومي)

در اجراي بند (ج) ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و تصويبنامه شماره 61116/42401 مورخ 18/03/1389 وزيران محترم عضو کارگروه توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت…