حسابان وب

مرور برچسب

فرم گواهي ماليات نقل وانتقال سهام

فرم گواهي نقل و انتقال سهام موضوع تبصره ۲ ماده ۱۴۳ قانون مالياتهاي مستقيم

بموجب تبصره 2 ماده 143 قانون ماليات هاي مستقيم انتقال دهندگان سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام مکلف اند قبل از انتقال مالیات متعلق را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند…