مرور برچسب

فرار ماليات

وابستگی به‌درآمدهای‌نفتی رامی‌توان با جلوگیری از فرار مالیاتی به صفر رساند.

عضو کمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس‌گفت: براساس آنچه که در مجموع در لایحه بودجه امسال بررسی شده وابستگی به‌درآمدهای‌نفتی رامی توان با جلوگیری از فرار مالیاتی به صفر رساند.

شناسايي فراريان مالياتي

به گزارش رسانه مالياتي ايران، کتمان درآمد و يا فرار مالياتي در بين هر يک از موديان را مي توان به انواع مختلف بيان کرد. اين فرار در موديان بزرگ به لحاظ وسعت معاملات شايد از عدد…