حسابان وب

مرور برچسب

فرار مالياتي

فرار مالياتي هلدينگ ها

رئيس سازمان امور مالياتي، ضمن انتقاد از فرار مالياتي هلدينگ ها (شرکت هاي مادر تخصصي داراي شرکت هاي کوچک اقماري) به نحوه فرار مالياتي اين شرکت ها اشاره کرد و گفت: اگر در کشور…