مرور برچسب

فاصله تاريخي دستمزد و تورم

فاصله زیاد تورم تا دستمزد

در حالي كه از چند روز ديگر، جلسات شوراي عالي كار براي تعيين دستمزد آغاز به كار خواهد كرد كه تعيين حداقل دستمزد در سال هاي گذشته همواره با اعتراض هاي فراوان روبه رو شده است.