نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

غلامرضا شجری

به کجا چنین خرامان

غلامرضا شجری* در ابتدای کار دولت جدید هستیم و هر آنچه رونق اقتصاد را با مانع مواجه کرده، در حال بازنگری است؛ از بودجه و فضای کسب و کار گرفته تا اشتغال و تولید و فرهنگ.