حسابان وب

مرور برچسب

عیدی 1400

جزئیات عیدی امسال کارگران

عیدی کارگران از طریق فرمولی که شورای عالی کار مشخص کرده، تعیین می‌شود. اگر کارگری یک سال در محل کار خود سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد، معادل دو تا سه ماه پایه حقوق عیدی دریافت…

تصویب نامه ۱۳۲۷۷۷/ت۵۸۴۲۷ ه مورخ ۹۹/۱۱/۱۸ (میزان پاداش پایان سال ۱۳۹۹ (عیدی) کارکنان دولت)

پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) به کارکنان خرید خدمت، قراردادی و موقت به نسبت خدمات تمام وقت آنان در سال ۱۳۹۹ بوده و در هر حال میزان عیدی این گونه افراد از ۵۰ درصد رقم مذکور کمتر…