حسابان وب

مرور برچسب

عوارض خودرو

بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۸۸ مورخ ۹۸/۱۰/۹ (اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای…

بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی موضوع مواد ۴۲ و ۴۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده…

بخشنامه ۱۹۴۱۹/۲۰۰ مورخ ۹۱/۱۰/۲(اعلام بهاي فروش انواع خودروهاي توليد داخل و مجموع ارزش گمرکي و حقوق ورودي انواع خودروهاي…

در اجراي مواد 42 و 43 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17/02/1387، بدينوسيله لوح فشرده (CD)‌ حاوي بهاي انواع خودروهاي توليد داخل و مجموع ارزش گمرکي و حقوق ورودي انواع خودروهاي…

بخشنامه ۲۰۰/۲۲۶۲۶ مورخ ۹۰/۱۰/۵ (اعلام بهاي فروش انواع خودروهاي توليد داخل و مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي انواع خودروهاي…

در اجراي مواد 42 و 43قانون ماليات بر ارزش افزوده  مصوب ارديبهشت ماه 1387 بدينوسيله فايل حاوي بهاي فروش انواع خودروهاي توليد داخل و مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي انوع خودروهاي…

بخشنامه ۲۰۰/۲۹۳۴م ۸۹/۳/۴(اصلاح جدول عوارض ساليانه انواع خودروسواري ووانت دوکابين)

يرو بخشنامه شماره 68667 مورخ 12/10/1388 نظر به اينکه طبق جزء «د» بند 13 قانون بودجه سال 1389 کل کشور و شرح بند (2) رديف (5) جـدول شـماره 25 قـانون مـذکور، عـوارض سـاليانه انواع…