حسابان وب

مرور برچسب

عوارض آلايندگي

نحوه واريز عوارض ماليات بر ارزش افزوده از ابتداي سال ۱۳۹۰

در راستاي اجراي قانون برنامه پنج ساله توسعه جمهوري اسلامي ايران مقتضي است از ابتداي سال 1390 كليه موديان محترم مشمول ماليات بر ارزش افزوده در هنگام واريز عوارض ماليات بر ازش افزوده…

بخشنامه ۱۸۵۵ مورخ۹۰/۲/۱۱(نحوه توزيع عوارض وصولي از اول سال ۱۳۹۰ بين شهرداريها و دهياريها)

احتراماً، در راستاي قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، نظر به اينکه بر اساس حکم ماده «123» اين قانون «عوارض وصولي ارزش افزوده و عوارض آلودگي واحدهاي توليدي موضوع…