نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

علی الراس

دادنامه ۱۰۳۱ مورخ ۹۹/۹/۱۵ (عدم احراز شرایط تشخیص مالیات به طور علی الراس پس از مردودی دفاتر مودی)

بموجب رای دیوان عدالت اداری ، عدم احراز شرایط تشخیص مالیات به طور علی الراس پس از مردودی دفاتر مودی توسط هیات موضوع بند ۳ ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقم تشریح شد.

بخشنامه ۱۲۰۶۹/۲۰۰/ص مورخ ۹۱/۶/۱۸(دستورالعمل تشخيص ماليات و عوارض از طريـق علي الرأس موضوع ماده ۲۶ قانون ماليات بر ارزش…

در اجراي قسمت اخير ماده 26 قانون ماليات بر ارزش افزوده ،به  منظور رسيدگي به اظهارنامه يا بررسي ميزان معاملات براي تعيين مأخذ مشمول ماليات و عوارض ارزش افزوده (مبلغ فروش يا درآمد)…