حسابان وب

مرور برچسب

عدم تسلیم صورتهای مالی حسابرسی شده

بخشنامه ۲۳۲/۴۶۳۵۷ مورخ ۱۴۰۰/۸/۵(مشمولان ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده)

 اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس آخرین اظهارنامه تسلیمی، جمع ناخالص درآمد آنها بیش از ٨٠ میلیارد ریال یا جمع دارایی آنها بیش از ١۵٠ میلیارد ریال باشد مشمول ماده ٢٧٢ و ارائه صورت‌های…

بخشنامه ۱۹۵۹۵/۲۰۰مورخ ۹۰/۸/۲۲(نحوه اجراي ماده ۶ آيين نامه راهکارهاي افزايش ضمانت اجرايي و تقويت حسابرسي)

 پيرو بخشنامه شماره 22268 مورخ 30/2/88 و دستورالعمل شماره 21630/200 مورخ 21/7/89 درخصوص نحوه اجراي ماده 6 آيين نامه راهکارهاي افزايش ضمانت اجرايي و تقويت حسابرسي موضوع تصويب نامه…