نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

عدم اظهارنظر

پیشنویس استاندارد حسابرسي ۵۱۰ حسابرسی نخستین- مانده‌های اول دوره (تجدید نظر شده ۱۳۹۵)

كميته تدوين استانداردهاى حسابرسي بر اساس استانداردهاي بين المللي حسابرسي و با توجه به شرايط محيطي، متن پيش‌نويس استاندارد حسابرسي 510 با عنوان ˝حسابرسی نخستین- مانده‌های اول…

مواردي پيرامون لزوم رعايت و اجراي صحيح مفاد مواد ۱۱۰ و ۲۷۲ ق.م.م و نيز مفاد ماده ۱۳۲ قانون محاسبات

... سلام علیکم ضمن تشکر و قدردانی از جنابعالی و مدیران عامل محترم شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی و غیر انتفاعی وابسته به آن دستگاه که با تلاش مضاعف ، موجبات برگزاری بموقع مجامع…

استاندارد حسابرسي ۷۰۵ اظهار نظرهاي تعديل شده در گزارش حسابرس مستقل(۱۳۸۹)

در این استاندارد، مسئولیت حسابرس در رابطه با ارائه گزارش مناسب برای شرایطی مطرح شده است كه حسابرس جهت اظهارنظر طبق استاندارد 700 ، به این نتیجه رسیده باشد که تعدیل اظهارنظر…