مرور برچسب

عدم استفاده از شماره شناسايي متفرقه

بخشنامه ۲۶۵۷۵۴/۹۰ مورخ ۹۰/۱۱/۹ بانك مركزي(وثائق قابل قبول تسهيلات اعطايي از محل حساب يارانه )

جهت اطلاع کليه مديران عامل بانک هاي دولتي، غيردولتي و شرکت دولتي پست بانک ارسال گرديد. با سلام؛ احترامًا، پيرو بخشنامه شماره 181187/90 مورخ 3/8/90درخصوص استفاده از يک ضامن معتبر…

بخشنامه ۳۷۴۶ م ۸۹/۳/۱(عدم استفاده از شماره هاي شناسائي متفرقه به هنگام ثبت نام و پرداختي ماليات و عوارض)

نظر به اينکه با شروع اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده، برخي از مؤديان فاقد شماره اقتصادي،جهت پرداخت ماليات و عوارض ارزش افزوده، از شناسه دوازده رقمي 5111111111133 يا شناسه هاي…