مرور برچسب

عدم ارائه دفاتر

بخشنامه شماره:۲۸۲/م مورخ ۸۸/۴/۲۲(آيين نامه نحوه بازديد و کنترل دفاتر و بازرسي اسناد و مدارک موديان مالياتي موضوع ماده…

ماده1- در اجراي مقررات ماده 181 قانون مالياتهاي مستقيم و به منظور نظارت و نحوه صحيح رويدادهاي مالي و کنترل و بازديد دفاتر قانوني و اسناد و مدارک مالي موديان و اجراي صحيح آئين…

بخشنامه ۷۸۲۱م ۸۹/۵/۲(مأخذ ومحاسبه جرائم مالياتي قانون ماليات برارزش افزوده)

معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي کشور بخشنامه شماره 7821 مورخ 2/5/89 را به شرح زير اعلام نموده است: نظر به طرح سوالاتي در خصوص چگونگي محاسبه جرائم مالياتي موضوع…