مرور برچسب

عباس هشی

نسخه مالیاتی بخش خصوصی

  نهاوندیان عنوان کرد: فقدان راهکار برای واحدهای تولیدی بدهکار بروز اختلاف نظرهای مالیاتی میان بخش خصوصی و سازمان امور مالیاتی، برخی کارشناسان را پای میز نشست مالیاتی اتاق…