حسابان وب

مرور برچسب

طرح جامع مالياتي

بخشنامه ۱۹۵۳/۲۰۰ مورخ ۹۱/۲/۵(صدور مفاصاحساب مالياتي جهت ابطال كارت بازرگاني)

بر اساس اطلاعات واصله بعضاً افرادي پس از سپري شدن مدت اعتبار کارت بازرگاني، به منظور پرهيز از پرداخت بدهي هاي مالياتي از تمديد اجتناب نموده و با درخواست ابطال کارت بازرگاني،…

با اجراي طرح جامع مالياتي مبادلات اقتصادي موديان در سيستم مالياتي درج مي شود.

رييس کل سازمان امور مالياتي کشور گفت: با اجراي طرح جامع مالياتي اطلاعات مربوط به مبادلات اقتصادي اصلي و کلان موديان به صورت خودکار وارد سيستم اطلاعاتي نظام مالياتي مي شود. به گزارش…