نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

طرح بیمه بیکاری

هر بیکار ماهانه ۳۳۳ هزار تومان!

در بودجه امسال ۲ هزار میلیارد تومان برای اجرای طرح بیمه بیکاری پیش‌بینی شده است و سازوکار تعیین ۲۰ درصد از افراد جویای کار، در آیین‌نامه اجرایی طرح بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران…