مرور برچسب

طبقه دوم وراث

تکاليف و وظايف ادارت امورمالياتي و اشخاص ثالت در خصوص ماليات بر ارث

در اين بررسي تلاش مي شود به اختصار بخش هايي از ماليات بر ارث شامل تسليم اظهارنامه ماليات بر ارث ، تکاليف و وظايف ادارات امور مالياتي و نيز اشخاص ثالث مورد مطالعه و کنکاش قرار گيرد اما پيش از آن تعاريفي از ماليات بر ارث آورده مي شود. 

تشريح مزايای قانون جديد ماليات بر ارث توسط رئيس کل سازمان امور مالياتی کشور

رئيس کل سازمان امور مالياتی کشور با تشريح مزايای قانون جديد ماليات بر ارث که برای وراث متوفيان سال۱۳۹۵ به بعد اجرايی می‌شود، گفت: قانون جديد کار وراث را راحت می‌کند.

دانستني‌هاي مالياتي (قسمت هشتم) هرآنچه موديان ماليات بر ارث بايد بدانند

براساس اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱/۴/۹۴ آگاهي موديان از قانون ماليات‌هاي مستقيم کمک شاياني به آنان در عمل به وظايف و بهره‌مندي از تسهيلات قانوني مي‌نمايد.

اصلاحات قانون مالياتها در بخش ارث

در قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 31/4/94 يکي از بخش هايي که با تغييرات زيادي مواجه شده است ماليات بر ارث مي باشد که مي توان گفت تغييرات بمنظور سهولت فرآيند دريافت ماليات و صدور مفاصاحساب مالياتي صورت پذيرفته است.

دانستني هاي مالياتي (قسمت نهم) آنچه بايد وراث بدانند.

توضیح سایت: دانستنی های مالیاتی جدید براساس اصلاحیه قانون مالیاتهارا اینجا و اینجا مطالعه کنید. به گزارش رسانه مالياتي ايران، در سلسله گزارش هاي دانستني هاي مالياتي، بخش هاي مختلف قانون ماليات هاي مستقيم تشريح شد.در سري نهم از مجموعه اين…