نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

ضوابط مربوط به نقل و انتقال حق بيمه و كسور بازنشستگي بيمه‌شدگان در مناطق آزاد تجاري

قانون‌ نقل‌ و انتقال‌ حق‌ بيمه‌ يا بازنشستگي‌ مصوب‌ ۲۷/۳/۱۳۶۵ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ به انضمام آيين نامه هاي اجرايي

* ماده‌ واحده‌. حق‌ بيمه‌ يا بازنشستگي‌ سوابق‌ خدمت‌ اشخاصي‌ كه‌ وجوهي‌ را به‌ هر يك‌ از صندوقهاي‌ بيمه‌ يا بازنشستگي‌ يا صندوقهاي‌ مشابه‌ پرداخت‌ نموده‌اند در صورتيكه‌ محل‌ كار يا…