حسابان وب

مرور برچسب

ضوابط اجرائي موضوع تبصره 3ماده 138قانون مالياتهاي مستقيم

بخشنامه ۲۳۴۰۰/۲۰۰/ص مورخ ۹۲/۱۲/۲۱(اصلاحيه ضوابط اجرايي موضوع تبصره ۳ ماده ۱۳۸ قانون مالياتهاي مسقيم)

پيرو بخشنامه شماره 2916/804- 211 مورخ 2/3/1383، به پيوست اصلاحيه ضوابط اجرايي موضوع تبصره 3 ماده 138 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/12/1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن و الحاقي موضوع…

بخشنامه ۲۹۱۶/۸۰۴/۲۱۱ مورخ ۸۳/۳/۲(ضوابط اجرائي موضوع تبصره ۳ماده ۱۳۸قانون مالياتهاي مستقيم)

ضوابط اجرائي موضوع تبصره ماده 138قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/12/66 و اصلاحيه هاي بعدي آن والحاقي موضوع بند ب ماده 6 قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع کشور و ...مصوب…