حسابان وب

مرور برچسب

ضوابط اجرائي اصلاح شده ماده 172 و کمکهاي نقدي و غير نقدي

بخشنامه ۵۰/۹۳/۲۰۰ مورخ ۹۳/۴/۲۴(اصلاحيه ضوابط اجرايي موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالياتهاي مستقيم)

به پيوست اصلاحيه ضوابط اجرايي موضوع ماده 172 قانون مالياتهاي مستقيم منضم به نامه شماره 385/100 مورخ 16/4/1393 وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي مبني بر الحاق يک تبصره به بند(2) و…