نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

ضمانتنامه شرکت در مزايده

نحوه گرفتن تضمين از پیمانکاران

​برای انجام پروژه‌های عمرانی، اشخاصی به عنوان پیمانکار آن پروژه استخدام می‌شوند. این اشخاص با کارفرمای خود قراردادهای پیمان‌کاری منعقد می‌کنند. نظر به اهمیت و شایع بودن این نوع…