مرور برچسب

ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1397

بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۳۷ مورخ ۹۸/۰۵/۰۱(ارسال جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۱۳۹۷)

به استناد مفاد قسمت اخیر تبصره  ماده 97 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31 و در اجرای مقررات بند (ب) ماده 154 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27، به پیوست یک عدد…