حسابان وب

مرور برچسب

ضرايب حق بيمه مسكوني

تصويبنامه ۱۴۰۲۸۳/ت۴۵۲۵۰هـ مورخ۸۹/۶/۲۴(جدول ضرايب حق بيمه واحدهاي مسكوني)

وزارت رفاه و تأمين اجتماعي ـ وزارت مسكن و شهرسازي ـ وزارت كار و امور اجتماعي ـ وزارت كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 14/6/1389 بنا به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي رفاه و تأمين اجتماعي، كار…