حسابان وب

مرور برچسب

ضرايب تشخيص درآمد مشمول ماليات 94

بخشنامه ۳۹-۹۵-۲۰۰ مورخ ۹۵/۶/۲(ابلاغ جدول ضرايب تشخيص درآمد مشمول ماليات عملکرد سال ۱۳۹۴ جهت اجراء در ادارات امور مالياتي…

به استناد مفاد قسمت اخير تبصره ماده 97 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 31-04-1394 و در اجراي مقررات بند (الف) ماده 154 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27-11-1380، به پيوست يک عدد…

بخشنامه ۴۰-۹۵-۲۰۰ مورخ ۹۵/۶/۲(ارسال جدول ضرايب تشخيص درآمد مشمول ماليات عملکرد سال ۱۳۹۴)

به استناد مفاد قسمت اخير تبصره  ماده 97 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 31-04-1394 و در اجراي مقررات بند(ب) ماده 154 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27-11-1380، به پيوست يک عدد…