مرور برچسب

صورت جریان وجوه نقد

سوالی از حسابرسان

مخاطبین این سوال افرادی هستند که در سمت حسابرس و حسابرس ارشد در موسسات حسابرسی معتبر مشغول به کار هستند.شرکت آلفا که شرکت فرعی یک شرکت اصلی است، ماشین آلات تولیدی را به مبلغ 500…

پیش نویس استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره ۱ نحوه ارائه صورتهای‌ مالی

کمیته تدوین استانداردهای حسابداری دولتی براساس پژوهشهای انجام شده و با تشکیل جلسات متعدد پیش‌نویس استاندارد ”نحوه ارائه صورتهای مالی“ را تدوین کرده است. انتشار استاندارد به …