مرور برچسب

صورت‌های مالی نمونه بانک‌

تهیه صورت‌های مالی بانك ها با ویرایش جدید از ۱۰ اسفند

بر اساس بخشنامه جديد، بانک‌ها از دهم اسفندماه سال جاری به بعد باید صورت‌های مالی خود را مطابق با ویرایش جدید تهیه کرده و پیش‌نویس آن را قبل از ارسال برای بانک مرکزی در سامانه مهتاب بارگذاری کنند.