نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

صورتهای مالی

چالش گزارشگری نوین بانکی در تهیه صورتهای مالی بانکها و موسسات اعتباری

علی امانی-  حسابدار رسمی و عضو اسبق هیأت عالی نظارت جامعه حسابداران رسمی ایران انتشار صورت‌های مالی نمونه بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری توسط بانک مرکزی چالش‌های متعددی را در بین…

چه کسانی و چرا از شفافیت صورت‌های مالی بانک‌ها نگرانند؟

مصطفی جهانبانی - رئیس سابق شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران آﯾﺎ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺪوﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري زﻣﺎن ﮐﺎﻓﯽ (ﺣﺪود ﺳﯽ ﺳﺎل) ﺑﺮاي ﺗﺪوﯾﻦ مجموعه‌ای ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮑﺪاري اﯾﺮان…

آیين نامه انضباطی شرکت های پذیرفته شده در بورس مصوب شورای بورس در تاریخ ۱۸/۱۰/۸۴

قسمت اول -وظایف شرکت های پذیرفته شده در بورس در ارتباط با مجامع عمومی قسمت دوم - وظایف شرکتها در ارتباط با تهيه صورتهای مالی قسمت سوم - وظایف شرکتها در ارتباط با سهامداران قسمت…