نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

صدور برگ ماليات قطعي عملکرد سال 1391 صاحبان مشاغل

بخشنامه ۱۹۴۸۶/۲۰۰/ص مورخ ۹۲/۱۱/۶(صدور برگ ماليات قطعي عملکرد سال ۱۳۹۱ صاحبان مشاغل)

به منظور تکريم صاحبان مشاغل موضوع بند(ج) ماده 95 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380 که نسبت به تسليم اظهارنامه مالياتي عملکرد سال 1391 خود در موعد مقرر قانوني اقدام…