حسابان وب

مرور برچسب

شوراي پول و اعتبار

بانك مركزي راه نداد.

. از هشت نهاد مالي كه قرار بود در سال 90 پا به عرصه بانكداري بگذارند، تنها دو موسسه موفق شدند تبديل به بانك شوند. سايرين اما همچنان منتظرند تا امضاي تاييد، پاي مجوزشان بنشيند و…