نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

شهريه مدرسه

تصويبنامه شماره : ۱۷۸۷۹۵/ت۴۴۵۸۶هـ مورخ ۹۰/۹/۱۲ (آيين‌نامه اجرايي قانون تأسيس و اداره مدارس، مراکز آموزشي و مراکز پرورشي…

وزارت آموزش و پرورش ـ بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران - معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور  هيئت وزيران در جلسه مورخ 12/10/1389 بنا به پيشنهاد شماره 10/506/310 مورخ…