حسابان وب

مرور برچسب

شمول كليه موسسات اعتباري غير بانكي داراي مجوز بانك مركزي به بند (۱۸) ماده (۱۴۸) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم

بخشنامه ۴۰/۹۳/۲۰۰ مورخ ۹۳/۳/۲۶( تلقي مؤسسات اعتباري غيربانکي داراي مجوز از بانک مرکزي از مصاديق بند ۱۸ ماده ۱۴۸)

به پيوست تصوير تصويب نامه شماره 28610/ت 50343هـ مورخ 18/3/1393 هيأت محترم وزيران دراجراي مقررات ماده 147 قانون مالياتهاي مستقيم که در ويژه نامه شماره 687 مورخ 25/3/1393 روزنامه…

تصویبنامه ۲۸۶۱۰/ت۵۰۳۴۳هـ مورخ ۹۳/۳/۱۸(شمول كليه موسسات اعتباري غير بانكي داراي مجوز بانك مركزي به بند (۱۸) ماده (۱۴۸)…

هيئت وزيران در جلسه ۷/۳/۱۳۹۳ به پيشنهاد شماره ۲۶۹۳۰۶/۶۰ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۲ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد: