حسابان وب

مرور برچسب

شمول ارزش افزوده به خدمات بيمه اي

بخشنامه ۸۶۸۸۲ م۸۷/۸/۲۸(قانون ماليات برارزش افزوده دررابطه باخدمات بيمه اي)

در اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده وبا عنايت به جلسات متعدد برگزار شده توسط سازمان امور مالياتي کشور با بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران وشرکتهاي بيمه، در رابطه با تکاليف قانوني…