نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

شماره:9188/200/ص

بخشنامه ۹۱۸۸/۲۰۰/ص مورخ ۹۲/۶/۴(اداره امور مالياتي ذيصلاح براي دريافت و مطالبه ماليات تکليفي و حقوق واحدهاي دانشگاه پيام…

به پيوست صورتجلسه مورخ 4/6/92 اين سازمان با دانشگاه پيام نور در خـصوص نحوه و چگونگي رسيدگي و مطالبه مالياتهاي تکليفي موضوع مواد 104، 107 و تبصره 9 ماده 53 قانون مالياتهاي مستقيم…