نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

شماره:539/93/200

بخشنامه ۵۳۹/۹۳/۲۰۰ مورخ ۹۳/۱۲/۱۸(صدور گواهينامه ثبت نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده)

پيرو بخشنامه‌هاي شماره 2815 مورخ 05/02/1388، 4936 مورخ 30/02/1388 و 30392 مورخ 18/12/1388 و با توجه به فراهم آمدن امکان صدور گواهينامه ثبت نام مؤديان در نظام ماليات بر…