مرور برچسب

شماره:508-94-200

بخشنامه ۵۰۸-۹۴-۲۰۰ مورخ ۹۴/۶/۱۱(عدم توافق باصاحبان مشاغل مربوط به اتحاديه­ ها)

پيرو دستورالعمل شماره 505-94-200 مورخ 25-3-1394 موضوع تفويض اختيار تعيين درآمد مشمول ماليات عملکرد سال 1393 صاحبان مشاغل موضوع بند (ج) ماده 95  اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب…