مرور برچسب

شماره:23400/200/ص

بخشنامه ۲۳۴۰۰/۲۰۰/ص مورخ ۹۲/۱۲/۲۱(اصلاحيه ضوابط اجرايي موضوع تبصره ۳ ماده ۱۳۸ قانون مالياتهاي مسقيم)

پيرو بخشنامه شماره 2916/804- 211 مورخ 2/3/1383، به پيوست اصلاحيه ضوابط اجرايي موضوع تبصره 3 ماده 138 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/12/1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن و الحاقي موضوع…