مرور برچسب

شماره:17504

بخشنامه ۱۰۶۲۴/۲۰۰ مورخ ۸۹/۴/۷(وظايف رؤساي امور مالياتي در اجراي مقررات ماده ۲۳۸ قانون مالياتهاي مستقيم)

با بررسي هائي که اخيراً به عمل آمده مشاهده مي گردد که رؤساي امور مالياتي به رغم تاکيدات فراواني که طي بخشنامه هاي متعدد از جمله بخشنامه هاي شماره 10085 مورخ 30/3/80 وزارت امور…