نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

شماره:106/93/200

بخشنامه ۱۰۶/۹۳/۲۰۰ مورخ ۹۳/۹/۱۰(نحوه اعمال حکم تبصره (۲)‌ماده ۲۱۶ قانون مالياتهاي مستقيم در قانون ماليات بر ارزش افزوده)

به موجب ماده(33) قانون ماليات بر ارزش افزوده، احکام فصل نهم از باب چهارم قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 03/12/1366 و اصلاحات بعدي آن از جمله ماده(216) قانون مذکور، در خصوص قانون…