نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

شماره:10100/200/ص

بخشنامه ۱۰۱۰۰/۲۰۰/ص مورخ ۹۲/۶/۴(صورتجلسه مورخ ۲۰/۳/۱۳۹۲ شوراي عالي مالياتي در خصوص کمک شهرداري ها به سازمانها و مؤسسات…

به پيوست نظر اکثريت اعضاي شوراي عالي مالياتي موضوع صورتجلسه مورخ 20/3/1392 آن شورا در اجراي بند 3ماده 255 قانون مالياتهاي مستقيم به شماره 4- 201 مورخ 28/3/92 در خصوص کمکهاي…