مرور برچسب

شماره 99/248970

نامه شماره ۹۹/۲۴۸۹۷۰ مورخ۹۹/۲/۲۱(شرکت در مناقصات دولتی و شهرداری ها برای موسسات حسابداری مجاز است)

طی نامه جامعه حسابداران رسمی ایران ، موسسات و شرکتهای حسابداری مانعی  جهت شرکت در مناقصات دولتی ، دستگاههای اجرایی و شهرداری ها برای انجام امور حسابداری آنها ندارند.