نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

شماره 29931/ت52982هـ

تصویبنامه ۲۹۹۳۱/ت۵۲۹۸۲هـ مورخ ۹۵/۳/۱۳(تعیین ضریب حقوق و حداقل و حداکثر حقوق کارمندان در سال ۱۳۹۵)

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هیئت وزیران در جلسه 9/3/1395 به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده…