حسابان وب

مرور برچسب

شماره: 28411

تفاهم نامه ۵۰۱۰۵ مورخ ۸۸/۴/۱۹(خوداظهاري درآمد مشمول ماليات وماليات عملکرد سال ۱۳۸۷ صاحبان مشاغل امور صنفي در اجراي ماده…

پيـرو بنـد 18 الگـوي يـک تفـاهم خـوداظهاري درآمد مشمول ماليات وماليات عـمـلکرد سال 1387 صاحبان مشاغل امور صنفي موضوع دستورالعمل شـمـاره 126190 مـورخ 5/12/87 و در اجـراي بنــد 5…